Klimaomstilling i reiselivet

Internasjonalt er det blitt gjort flere studier av klimasårbarhet i vinterturismen, men det er ikke tidligere blitt gjennomført noen systematiske analyser av dette i Norge. Dette til tross for at ski og snø er viktig både for samfunns- og næringsliv. Indre, lavereliggende fjordstrøk er de områdene i landet som vil oppleve størst reduksjon i antall dager med snø. Framskrivinger fra Norsk Klimaservicesenter (Hanssen-Bauer 2015) viser at snøsesongen kan reduseres med to til fire måneder mot slutten av dette århundret. De fleste skistedene i Sogn og Fjordane og i omkringliggende områder vil derfor få en betraktelig reduksjon i antall dager de kan ha åpent, dersom de ikke øker kunstsnøproduksjonen.

For å finne ut hva konsekvensene av høyere temperaturer og færre snødager blir for skidestinasjoner i Norge, modelleres framtidige snøforhold og forhold for kunstsnøproduksjon. Resultatet er framskrivinger som viser antall dager i året det vil være mulig å stå på ski i destinasjonen i 2030, 2050 og 2080. Det blir gjort ulike beregninger for sannsynlighet for snøforhold og forhold for kunstsnøproduksjon på ulike tidspunkt i sesongen, og beregninger for behov for økning i produksjon av kunstsnø. Analysen danner grunnlaget for samtaler med næring og forvaltning om aktuelle tilpasningsstrategier.

I dette prosjektet gjennomfører Vestlandsforsking en systematisk analyse av hvordan klimaendringene kan påvirke skidestinasjoner på Vestlandet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med gjesteforsker Daniel Scott fra Universitetet i Waterloo, Canada og Robert Steiger fra Universitetet i Innsbruck, Østerrike. Prosjektet er finansiert av Reiselivsprogrammet i Sogn og Fjordane, et samarbeidsprosjekt mellom næringen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
 • Rapport
  ""

  I denne rapporten ser ein på kva verknad klimaendringar kan få for skianlegga rundt omkring i Norge. Rapporten er i to deler: først arbeidet med å lage framskrivingar av snøforhold for norske skianlegg og resultat frå desse, så ein del der sju utvalde anlegg er intervjua om klimatilpassingstiltak.

 • Artikkel
  ""

  Skidestinasjonar vil møte større utfordringar i åra framover som følgje av klimaendringane, viser ein ny studie utført av fleire leiande reiselivsforskarar. 

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking følgjer opp suksessen under Fjellsportfestivalen med presentasjon av førebelse resultat frå eit prosjekt om klimasårbarheit og klimatilpassing i vinterturisme.

 • Seminar
  ""

  Vestlandsforsking har fått utarbeidd framskrivingar for naturlege snøforhold og vilkår for kunstsnøproduksjon ved dei fleste norske alpinanlegg for åra 2030, 2050 og 2080.