Skogforvaltning i skredfarleg terreng

Prosjektet innhentar lærdom frå skredhendingar (lausmasseskred) i Jølster kommune sommaren 2019. Målet er å auke kunnskapen om kva som må til for å endre praksis og tenke skredforebygging i forvaltning av skog. Forskarane kartlegg lausmasseskredene utløyst av intens nedbør, og kva rolle skogen vert tillagt i risikohandsaminga av grunneigarar, skogforvaltninga og i kommunale planprosessar.

Start date:
End date:
Financed by:
Noradapt
In cooperation with:
Høgskulen på Vestlandet
Id:
6516-12
Project lead: