Eivind Brendehaug

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

ph.d.

Telefon

951 91 752

Tilsett

1998

Vedlagt CV

Arbeidsfelt

•    Lokal mobilisering og deltaking for endring
•    Berekraftig reiseliv og lokalsamfunn
•    Verdikjeder for lokale produkt og opplevingar
•    Natur- og ressursforvaltning for sikring av fellesgode
•    Endringsprosessar og konfliktar mellom lokale, nasjonale og globale system

Profil


Eivind Brendehaug har ein Ph.d frå Institutt for industriell økonomi og teknologileiing ved NTNU. Avhandlinga hadde tittel: «Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark». Analysen i avhandlinga var inspirert av Sverre Lysgaard sitt klassiske arbeid, arbeidarkollektivet. Brendehaug utvikla og knytte omgrepa motmakt, medmakt og avmakt til Lysgaard sin modell for dynamikk mellom systemvilkår og deltakarane sine spontanitetsprosessar. Frå tidlegare har Brendehaug ein mastergrad i landbruksøkonomi frå Universitet for Miljø- og Biovitenskap.

Ved Vestlandsforsking har Brendehaug arbeidd med hindringer i, og utvikling av, verdikjeder for økologiske og lokale produkt og opplevingar. I dei siste åra har han arbeidd mest med forholdet mellom reiselivsutvikling og verdsarv, planleggingsprosessar for vern og lokalsamfunnsutvikling, berekraftig reiseliv, koplinga mellom det små- og storskala reiselivet og verknader av cruiseturisme. I eit pågåande prosjekt for Sogn og Fjordane fylkeskommunen studerer han vilkår for horisontal integrering av berekraftig reiseliv i ulike sektorar så som cruiseutbygging, verneområde og hytteutbygging.

Brendehaug har også interesse for forsking på forvaltning av naturressursar for ivaretaking av fellesgode både ut frå lokale, nasjonale og internasjonale interesser og behov. Frå avhandlinga har han med seg eit mangfaldig syn på konfliktar, både som funksjonelle, kreative og potensielt destruktive. Korleis konfliktar oppstår og vert møtt har mykje å seie for verknaden. Dette er tema han kan tenkje seg å forske meir på i åra framover.

 


Publikasjonar

Prosjekt