Berekraftig reiseliv

Berekraftig reiseliv omfattar dei utfordringane som målet om ei berekraftig utvikling stillar overfor reiselivet. Det omfattar særleg spørsmålet om korleis redusere energibruken og utslepp av klimagassar knytt til sjølve reisa. Geoturisme omfattar den type reiselivsutvikling som tar vare på miljø, visar lokal eigenart og gjev størst mogeleg verdiskaping i lokalsamfunnet.


Kontaktpersonar

Stefan Gössling

Forskingskoordinator

+46 70 49 22 634

stefan.gossling@vestforsk.no

Publikasjonar

Prosjekt