Publikasjonar

 1. Notat : Miljø

  1. Notat

   Effekter av Dieselgate-skandalen på energiforbruk og CO2-utslipp

   Publiseringsdato: 16.02.2017

   Av: Otto Andersen

  2. Notat

   Utkast til rammeverk for risikoanalyse av utlekking av miljøgifter frå ureina lokalitetar som følgje av klimaendringar

   Publiseringsdato: 21.10.2016

   Av: Torunn Gauteplass Hønsi

  3. Notat

   Utredning av miljøkonsekvenser knyttet til innføring av ordning med søndagsåpne butikker

   Publiseringsdato: 25.09.2015

   Av: Karen Richardsen Moberg Carlo Aall

  4. Notat

   Arealplanlegging for framtidas klima. Samandragsrapport

   Publiseringsdato: 10.09.2015

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  5. Notat

   Vegval for eit berekraftig og klimarobust Vestlandsjordbruk

   Publiseringsdato: 30.06.2015

   Av: Eivind Brendehaug

  6. Notat

   Samarbeid i gardsforedla frukt og bær

   Publiseringsdato: 01.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  7. Notat

   Lange spor i energiforskningen

   Publiseringsdato: 10.05.2013

   Av: Otto Andersen

  8. Notat

   Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpasning

   Publiseringsdato: 22.10.2012

   Av: Eli Heiberg

  9. Notat

   Case study report on Jostedalen National Park

   Publiseringsdato: 15.01.2010

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug

  10. Notat

   Case study report on the Hohe Tauern National Park (Austria)

   Publiseringsdato: 18.11.2009

  11. Notat

   Håndboka for lokale initiativer for biodiesel fra resirkulert matolje

   Publiseringsdato: 23.10.2009

   Av: Otto Andersen

  12. Notat

   Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

   Publiseringsdato: 16.09.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Idun A. Husabø

  13. Notat

   Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

   Publiseringsdato: 01.09.2009

   Av: Idun A. Husabø

  14. Notat

   Veiledning om klimatilpasning

   Publiseringsdato: 02.06.2009

   Av: Carlo Aall

  15. Notat

   Report from the CIVILCLIM study tour to Sweden and the Netherlands, October 2008

   Publiseringsdato: 17.12.2008

   Av: Kyrre Groven Idun A. Husabø Ingrid Sælensminde

  16. Notat

   Innføringsnotat om utarbeiding av samfunnsscenarioer til bruk i en samlet vurdering av lokal klimasårbarhet og behov for lokal klimatilpasning

   Publiseringsdato: 04.12.2008

   Av: Carlo Aall

  17. Notat

   Næringsliv og klimaendringar. Ei analyse av verksemder i Sogn og Fjordane si vurdering av klimaendringar

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Morten Simonsen

  18. Notat

   Naturskade og kommunens ansvar

   Publiseringsdato: 23.06.2008

  19. Notat

   Naturskade i Kristiansund kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  20. Notat

   Naturskade i Hammerfest kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  21. Notat

   Naturskade i Stjørdal kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  22. Notat

   Naturskade i Fredrikstad kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  23. Notat

   Naturskade i Lom kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  24. Notat

   Naturskade i Ørland kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  25. Notat

   Conference Evaluation Survey Report

   Publiseringsdato: 20.08.2007

   Av: Idun A. Husabø

  26. Notat

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  27. Notat

   Introduksjon til klimasårbarhet og klimatilpasning i Fredrikstads klima- og energiplan

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Hogne Lerøy Sataøen

  28. Notat

   Det økologiske fottrykk for Oslo kommune 2006

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Carlo Aall Marius Knagenhjelm

  29. Notat

   Regionalparkar - en mulig modell for å styrke arbeidet med bruk og vern i og rundt større norske verneområde

   Publiseringsdato: 05.12.2006

   Av: Carlo Aall

  30. Notat

   The role of regional authorities in the development and promotion of mountain quality products

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Jan Erik Weinbach

  31. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Hogne Lerøy Sataøen

  32. Notat

   Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Karl Georg Høyer

  33. Notat

   Transport, miljø og kostnader

   Publiseringsdato: 03.01.2006

   Av: Otto Andersen

  34. Notat

   Barrierer mot vindkraft - en analyse av holdninger i lokalbefolkningen. Fase 1

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Otto Andersen Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  35. Notat

   Følgeevaluering av nasjonale pilotprosjekter innen økologisk landbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Eivind Brendehaug

  36. Notat

   Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

   Publiseringsdato: 28.02.2005

   Av: Otto Andersen

  37. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  38. Notat

   Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  39. Notat

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall Otto Andersen

  40. Notat

   Bruk av hydrogen i transport. Teknologiske barrierer ved brenselceller

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  41. Notat

   Seminarrapport frå arbeidsseminar om kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  42. Notat

   Husholdninger, forbruk og miljø

   Publiseringsdato: 17.03.2003

   Av: Karl Georg Høyer

  43. Notat

   Lokal klima- og energiplanlegging. Noen nyere nordeuropeiske og nordamerikanske erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Jon Teigland

  44. Notat

   Nye analyseverktøy i miljøplanleggingen

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  45. Notat

   Transport, miljø og kostnader.

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  46. Notat

   Transportalternativer Oslo - Gjøvik

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  47. Notat

   NSB Miljødata

   Publiseringsdato: 11.12.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  48. Notat

   Utredning om bærekraftig utvikling som premiss for rullering av fylkesplanen i Akershus

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  49. Notat

   Innspill til evaluering og rullering av kap. 5: Strategier for areal, transport, miljø og ressursforvaltning i fylkesplan 96-99 for Hordaland

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  50. Notat

   Transportscenarier for Oslo. Grunnlagsnotat.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  51. Notat

   Biodiesel test driving in Sogndal and Førde.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  52. Notat

   Scenarier for transportutvikling i Norge. Beregning av transportarabeid, energibruk og utslipp av CO2 for 1996, 2010 og 2030

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  53. Notat

   Fra miljøpolitikk til bærekraftig utvikling: Regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

Publikasjonstypar

Forskingsområde