Virkemidler for å styrke det lokale miljøvernarbeidet

Prosjekt

Prosjektnr

6077

Tidsrom

31.03.2007 - 31.08.2007

Prosjektleiar

Oppdragsgjevar

Vestlandsforsking er bedt om å utrede spørsmålet om mulige virkemidler for å styrke det lokale miljøvernarbeidet. Bakgrunnen for oppdraget er at spørsmålet om krav til kommunal miljøvernkompetanse har kommet opp i diskusjonen rundt overføring av oppgaver fra stat til kommune knyttet til ny biomangfoldlov, men der man kom fram til å ville drøfte virkemidler på bredere basis enn bare å være et spørsmål om å sikre tilstrekkelig kompetanse i kommunene. Videre er det signalisert at drøftingen blant annet må forholde seg til KRDs nye veileder om Statlig styring av kommunesektoren (H2186) og forslag om endringer i oppgavefordeling mellom stat, fylke og kommune.