Sosioøkonomiske effekter av klimaendring i Norge

Prosjekt

Prosjektnr

2204

Tidsrom

31.05.2001 - 30.12.2003

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Hovedformålet er å utvikle begreps- og kvantitative modeller for bedre å forstå norges økonomiske og sosiale sårbarhet overfor klimaendringer. Prosjektet er rettet mot tre kritiske spørsmål: Hvilke sektorer i norsk økonomi er mest sårbare for klimarelaterte begivenheter? Hvordan vil klimaendringer i form av gradvise endringer, større variabilitet og ekstreme værbegivenheter påvirke sårbare regioner og sektorer? Hvilke tilpasningsstrategier kan en bruke for å påvirke negative og positive effekter av klimaendring? Prosjektet er et samarbeid med Senter for klimaforskning (CICERO) og Senter for samfunns- og næringsforskning (SNF). Vestlandsforsking har to primære oppgaver. Den ene er å klarlegge sosioøkonomiske effekter av ekstreme værbegivenheter, med utgangspunkt i erfaringsbasert kunnskap fra den store nyttårsstormen på Nord-Vestlandet i 1992. Den andre er å belyse effektene for turisme og reiseliv av gradvise klimaendringer og ekstremvær.