Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane

Prosjekt

Prosjektnr

6182

Tidsrom

11.12.2009 - 11.12.2011

Prosjektleiar

Målet for prosjektet er å styrke kunnskapen om korleis regionale styresmakter kan bidra til arbeidet med å redusere utslepp av klimagassar knytt til både produksjon og forbruk. Bakgrunnen for prosjektet er fylkesdelplanen for klima og miljø i Sogn og Fjordane som vart vedtatt i fylkestinget i mars 2009. I vedtaket vart det føresett at det skal settast i gang eit prosjekt som skal utvikle eit system for retningsanalyse med klimaindikatorar. Desse indikatorane skal vise utviklinga i utslepp av klimagassar i Sogn og Fjordane for både dei produksjons- og forbruksrelaterte utsleppa. Prosjektet er avgrensa til dei prosessar og verkemiddel som fylkeskommunen kan gjennomføre med utgangspunkt i plan- og bygningslova. Konkret er prosjektet avgrensa til å utvikle eit system for å vurdere måloppnåing av gjeldande Fylkesdelplan for klima og miljø, der måloppnåinga skal gjerast gjennom eit indikatorbasert system for retningsanalyse.

Prosjektomtale (pdf)