Bok om LA21-arbeidet i Norge. Samarbeidsprosjekt med ProSus

Prosjekt

Prosjektnr

2247

Tidsrom

31.07.2004 - 27.02.2005

Prosjektleiar

Vestlandsforsking skal i samarbeid med ProSus lage ei bok som gir oversikt over og evaluering av arbeidet med Lokal Agenda 21 i Norge. Vestlandsforsking skal bidra med følgjande i boka: eit kapittel historisk oversyn over det kommunale miljøvernarbeidet i Norge; eit kapittel med eksempel på kommunar som har arbeidd med globale miljøproblem med eksempel henta frå økokommunane, prosjektet Berekraftige lokalsamfunn, klimeplanlegging og biologisk mangfald; og bidrag til avslutningskapittelet.

Nøkkelord