viser 1-20 av 675 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 34

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Lokal kunnskap om naturrisiko er viktig i planarbeidet til kommunane

  Det seier Halvor Dannevig i forsking.no i dag. Dette kjem fram av eit nyleg avslutta treårig prosjekt – «Arealplanlegging og beredskap for framtidas klima (Arealklim)».
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.04.2015
 2. Ledig stilling som forskar på klima- og miljøområdet

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2015
 3. VF-forskar medlem av Big Data-komité i EU

  Forskingsrådet har nominert professor Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking til medlem av EU-komitéen "High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications". Komitéen er av typen European Cooperation in Science & Technology (COST). Rajendra Akerkar er ein av to norske forskarar i komitéen der 22 land er representert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.04.2015
 4. Europadag 16. april på Skei Hotell

  Vestlandsforsking deler sin erfaringar med EU-forsking på NHO sin Europadag 16. april. Ivar Petter Grøtte, mangeårig deltakar i EU-prosjekt, deltek i paneldebatt om "Moglegheiter for Sogn og Fjordane".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.04.2015
 5. Salmar frå kjøkenet - biff, bil, bustad og Boeing

  Dersom du var nøydd til å gjere hushaldninga di meir klimavenleg, kva tiltak ville du satse på? Dette er hovudspørsmålet i HOPE, eit nytt EU-prosjekt Vestlandsforsking er med i.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.04.2015
 6. Lønnar det seg å førebyggje mot klimaendringar?

  Vestlandsforsking presenterte førebelse resultat frå prosjektet "Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" på eit seminar arrangert av prosjektet "Naturfare-infrastruktur-flom-skred" (NIFS) med deltakelse etatsledelsen fra i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.04.2015
 7. Trude Brosvik ny styreleiar i Vestlandsforsking

  Fylkeskommunen har valt Trude Brosvik til ny styreleiar i Vestlandsforsking. Ho har vore styremedlem sidan 2010. Trude Brosvik etterfølgjer Knut M. Olsen, som går ut av styret etter 10 år som leiar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.04.2015
 8. Samhandlingsreforma har gitt heimetenestene ein meir krevjande kvardag

  Dei tilsette i dei kommunale heimetenestene har fått ein meir krevjande kvardag etter innføringa av Samhandlingsreforma, og behovet for kompetanseheving er stort. Dette kjem fram i ein studie frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.03.2015
 9. Overvasshandtering tema på nettverkssamling om klimatilpassing

  Kyrre Groven deltok på den andre samlinga til KS Kommunenettverk om klimatilpassing i Sandvika 16.-17. mars. Der heldt han eit foredrag med tittelen "Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status idag".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2015
 10. Resultat frå prosjektet «Energi- og miljøsparande tiltak Lerum Frakt» publisert

  Morten Simonsen og Hans Jakob Walnum har fått publisert artikkelen «Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks» i tidsskriftet «Transportation Research part D: Transport and environment». Tidsskriftet er rekna som eit såkalla nivå 2 tidsskrift, det vil seie at det er blant dei beste tidsskrifta internasjonalt innan miljø og transportområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.03.2015
 11. Ny artikkel: Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges, and Solutions

  Norsk gardsturisme har i løpet av dei siste tiåra utvikla seg til å tilby heilskapleg turistprodukt som består av kvalitetsprodukta overnatting, god mat og drikke, personleg nærvær og historieforteljingar frå vertskapet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.03.2015
 12. Funn frå prosjektet Second Generation Rural Tourism presentert på Røros

  Under Norsk Senter for Bygdeforskning sitt fagseminar på Røros Bergstadens hotell, Røros 27. februar 2015, vart funn frå forskingsprosjektet Second Generation Rural Tourism presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2015
 13. Ledig stilling som seniorforskar og forskar innan klima- og miljøområdet

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.03.2015
 14. To nye internasjonale forskingsprosjekt til Vestlandsforsking

  Førre veke vart dei første prosjekta i Interreg VB (EU sitt territorielle samarbeid) Nordlig Periferi og Arktis klare. Vestlandsforsking er deltakar i to av dei 13 prosjekta som vart godkjente.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 15. Forskarar om kunnskap, følelsar og klimapolitikk

  Forskingsleiar Carlo Aall ved Vestlandsforsking er ein av 14 norske forskarar som fortel om kva dei eigentleg føler når det gjeld den globale oppvarminga, og korleis dei opplever det når dei ser at klimakunnskapen gang på gang kjem til kort.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 16. Kronikk: Kva skjedde med Bitcoin?

  Forskar Svein Ølnes har skrive kronikk på Forsking.no om kva som har skjedd med Internett-pengane Bitcoin etter hysteriet for eit år sidan. Kronikken er ein årsrapport for Bitcoin i 2014, med eit særleg søkjelys på forskinga rundt fenomenet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.02.2015
 17. Styrking av kommunane sitt arbeid med klimatilpassing

  "Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet". Det var dommen frå offentlege styresmakter då sluttrapporten frå pilotprosjektet om bruk av forsikringsnæringa sine skadedata i kommunane blei presentert i januar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.02.2015
 18. Marie Curie-stipend til Lin Prøitz

  Lin Prøitz som er knytt til Vestlandsforsking, har fått EU-stipend for å forska på korleis unge i dag oppfattar politiske hendingar og uttrykkjer det gjennom fotografi på sosiale medium.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.02.2015
 19. Vestlandsforsking 30 år

  I 2015 feirar Vestlandsforsking 30 år. Forskingsinstituttet blei stifta 13. mars 1985 av Sogn og Fjordane fylkeskommune, med god hjelp frå Kommunaldepartementet, bankar, bedrifter, kommunar og organisasjonar i fylket som gjekk inn med midlar til eit grunnfond.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.02.2015
 20. Blir miljøproblema i transportsektoren løyste eller flytta?

  Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har i samarbeid med Søren Løkke publisert artikkelen «Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?». Artikkelen drøftar svar på kvifor det er så krevjande å nå målet om berekraftig mobilitet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.02.2015