viser 1-20 av 626 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 32

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Ledige forskarstillingar innan klima og reiseliv

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg. Vi tilbyr eit tverrfagleg forskingsmiljø med gode mulegheiter for fagleg utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.06.2014
 2. Vestlandsforsking treng fleire medarbeidarar

  Ynskjer du å kombinera ein interessant forskarjobb i eit utviklande miljø ved Fosshaugane Campus, storslagen natur og rike mulegheiter for friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.06.2014
 3. Berekraft på dagsorden i arktisk samfunnsforsking

  Halvor Dannevig frå Vestlandsforsking var med på å organisere tre sesjonar på ein stor konferanse i Canada i mai.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.06.2014
 4. Skadeforsikringsdata viktig for kommunane

  Kunnskap og data om naturskader er viktig informasjon for kommunane i samband med deira planprosessar. For litt over eit år sida starta Finans Norge eit pilotprosjekt med støtte av Klima- og miljøverndepartementet for å sjå på korleis forsikringsselskapa sine skadedata kan nyttast av kommunane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.06.2014
 5. VF-forskar leiar sesjon på konferanse i Portland

  Otto Andersen ved Vestlandsforsking skal leie ein sesjon på ein konferanse i Portland (USA) i juli. På konferansen legg han òg fram funn frå boka si om utilsikta følgjer av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.06.2014
 6. Forholdet mellom system, prosess og substans i planlegging

  I siste nummer av tidsskriftet Plan viser forskar Eivind Brendehaug korleis endringar hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (forvaltningssystemet) bidrog til endringar i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark i 2009, som i sin tur skapte eit vern med eit nytt innhald (substans) med løyve til å opprette eit kulturlandskapssenter inne i verneområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.05.2014
 7. Berekraftig reiseliv i praksis: Fremjar eller hemmar for ei berekraftig utvikling?

  I ein artikkel publisert i det vitskaplege tidsskriftet Sustainability, drøftar professor Carlo Aall ved Vestlandsforsking spørsmålet om berekraftig reiseliv i praksis har fremja eller hemma ei berekraftig utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2014
 8. Miljøvenleg transportkøyring

  Tema i NRK Sogn og Fjordane sin forskingsserie 30. april var miljøvenleg transport. Utgangspunktet for innslaget var eit prosjekt som Vestlandsforsking i samarbeid med Lerum Transport har gjennomført dei siste åra.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2014
 9. Skisentera kan bli offer for klimaendringar

  Klimaendringar kan føre til drastiske endringar for skisentera på Vestlandet, seier klimaforskar. Mange skitrekk er allereie stengde før påske, og slik kan det bli også i åra som kjem.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2014
 10. Dårleg planlegging like stort problem som dårleg klima?

  Direktoratet for samfunnssikkerheit i samarbeid med KS arrangerte torsdag 27. mars ein konferanse om klimatilpassing og kommunal planlegging med over 100 deltakarar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.04.2014
 11. Feltrapport fra det varmere nord

  Det er stadig færre nordmenn som lever av naturen, men de arbeidsplassene som fines er desto viktigare for opprettholdelse av bosetting og lokalsamfunn. Derfor har vi behov for å vite hva slags konsekvenser klimaendringer kan få for plante- og dyrelivet. I Nord-Norge er andelen arbeidsplasser i naturbaserte næringer større enn andre steder i landet, og det er her vi forventer de største klimaendr...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.04.2014
 12. Klimaproblemet: Justering eller omstilling av samfunnet?

  Carlo Aall og Kristine Skarbø ved Vestlandsforsking bidreg med to av i alt 27 vitskaplege artiklar i ein artikkelsamling frå den første internasjonale vitskaplege konferansen som tek opp spørsmålet om det er tilstrekkeleg å justere samfunnet for å unngå klimaproblemet, eller om vi også må omstille samfunnet meir grunnleggjande; det som på engelsk vert kalla "societal transformation".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.03.2014
 13. Resultatrapport frå prosjekt: Innovasjon i Sogn og Fjordane – vilkår og barrierar

  Korleis legge eit best muleg grunnlag for innovasjon i eit ruralt samfunn som Sogn og Fjordane? I forskingsprosjektet «Innovation in rural places» har Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane studert korleis det vert jobba med innovasjon i nettverk i Sogn og Fjordane der både offentleg forvaltning, næringslivet og forskings- og utviklingsinstitusjonar (FoU) deltek.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.03.2014
 14. Kunnskap og kartlegging av gamle eplesortar

  Vestlandsforsking har gjennomført eit pilotprosjekt der målsettinga har vore å legge grunnlaget for dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap om dyrking, bruk og minne knytt til eplesortar som har vore i bruk i fruktdistrikta i Sogn.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2014
 15. Vestlandsforsking skal forska på føresetnader for klimaomstilling

  Vestlandsforsking er med på eit nytt stort forskingsprosjekt som skal sjå på føresetnadane for klimaomstilling i samfunnet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.03.2014
 16. Seminar om tverrfaglegheit - Presentasjonar

  Vestlandsforskning og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterte til eit campusseminar torsdag 6. mars om tverrfaglegheit i forsking og undervisning. Innlegga frå seminaret er no lagt ut på denne nettsida.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.03.2014
 17. Betalingsformidling 2014 og Bitcoin

  Forskar Svein Ølnes var invitert til Betalingsformidling 2014 i Trondheim 4. mars for å snakka om Bitcoin.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.03.2014
 18. Horisont 2020 - Nettoverføring

  Over 50 representantar frå næringsliv, forsking, utdanning og offentlege aktørar i Sogn og Fjordane deltok 3. mars på informasjonsmøte i Sogndal om EUs nye storsatsing på forsking og innovasjon, Horisont 2020. Sjå her for overføring via internett.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.03.2014
 19. Usikkert med snø i OL-anlegga i 2022

  VG skriv i ein artikkel 1. mars at OL i 2022 må ha ein plan klar for å hente/laga snø til OL-anlegga og viser m.a. til Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.03.2014
 20. Fornybar energi har utilsikta konsekvensar

  I ein artikkel publisert i Transportforum skriv forskar Otto Andersen om utilsikta konsekvensar av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.02.2014