viser 1-20 av 638 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 32

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Kronikk i Sogn Avis: "Små og store gjer kvarandre større"

  Framtidas vinnarar i distriktsreiselivet er ikkje nødvendigvis dei store. Vinnarane er dei smarte, altså dei som evnar å gje gjestene sine ei totaloppleving – anten sjølv eller i samarbeid med andre.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2014
 2. "Dårleg planlegging" viktigare enn "dårleg vêr" som årsak til naturskade?

  I ein presentasjon på årets plankonferanse arrangert av Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland la forskingsleiar Carlo Aall fram resultat frå prosjektet AREALKLIM, der forskarane har studert 10 historiske naturskadehendingar og hatt dialog med 5 kommunar om korleis ta omsyn til klimaendringar i arealplanlegginga.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.10.2014
 3. Krevjande for kommunane å svare på alt staten spør om

  Vestlandsforsking og Høgskulen har utført ei kartlegging av statlege rapporteringskrav mot kommunane på oppdrag frå fire regionale samfunnsaktørar i Sogn og Fjordane. – Materialet vårt syner at kommunane brukar mykje tid til å svare staten på spørsmål som gjeld rapportering og dokumentasjon, seier prosjektleiar Oddbjørn Bukve.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.10.2014
 4. Presentasjon av doktorgradsarbeid på nordisk turismekonferanse i København

  Førebelse resultat frå prosjektet Andre Generasjon Bygdeturisme vart presentert under den 23. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Values of tourism, København 2-4. oktober i år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.10.2014
 5. Klimaendringar - reparere eller førebyggje?

  Klimaendringar bidreg til at naturskadar i mange tilfelle både blir meir omfattande og meir kostnadskrevjande enn tidlegare. Dette er eit faktum som også kommunesektoren må forholde seg til.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.10.2014
 6. 39,5 millionar til breibandutbygging i Sogn og Fjordane

  I sterk nasjonal konkurranse har to søknader om utbygging av breiband i fylket vunne fram og blir støtta med 39,5 mill. kroner.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.09.2014
 7. Forskingsdagane i Sogndal 2014

  Onsdag 24. september stiller forskarar frå Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norsk Bremuseum på Høgskulebygget for å fortelje om kva dei forskar på. Forskarar frå Vestlandsforsking snakkar om klimaendringar, klimafotavtrykk og bitcoin for dummies.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.09.2014
 8. Fornybareventyr eller forbruksmareritt? Om nødvendigheten av et lavenergisamfunn

  I en artikkel i tidsskriftet Plan stiller professor i bærekraftig utvikling og forskningsleder ved Vestlandsforsking, Carlo Aall, spørsmålstegn ved bærekraften i den storstilte satsingen på utbygging av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.09.2014
 9. AREALKLIM-presentasjonar på Nordisk klimatilpassingskonferanse i København

  Resultat frå AREALKLIM-prosjektet blei lagt fram i to ulike presentasjoner under Third International Nordic Adaptation Conference i København 25.-27. august i år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.09.2014
 10. IT-forumkonferansen 2014

  Silje Vallestad frå Florø og Silicon Valley, Nils og Ronny som programleiarar/kaospilotar og mange andre gode innleiarar kan du i år få med deg på IT-forumkonferansen som i år blir arrangert i Førde.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.09.2014
 11. Forsikringsselskap gir kommunane innsyn i skadedata

  På oppdrag frå Finans Norge har Vestlandsforsking vore prosjektleiar for eit pilotprosjekt der det overordna målet har vore å styrke førebygging av naturskadar ved å teste ut verdien av å få tilgang til forsikringsselskapa sin skadestatistikk.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.09.2014
 12. Karriereprat: Med trang til å bruke hodet

  I siste nyheitsbrev frå Framtidsfylket kan du lese om kvifor forskar Halvor Dannevig valde å bli forskar ved Vestlandsforsking og flytte til Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.08.2014
 13. Ledige forskarstillingar

  Ønskjer du ein interessant forskarjobb i eit utviklande miljø ved Fosshaugane Campus i Sogndal med rike mulegheiter til friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.08.2014
 14. Forskar innan innovasjon, teknologi og samfunn

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.08.2014
 15. Berekraft på dagsorden i arktisk samfunnsforsking

  Halvor Dannevig frå Vestlandsforsking var med på å organisere tre sesjonar på ein stor konferanse i Canada i mai.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.06.2014
 16. Skadeforsikringsdata viktig for kommunane

  Kunnskap og data om naturskader er viktig informasjon for kommunane i samband med deira planprosessar. For litt over eit år sida starta Finans Norge eit pilotprosjekt med støtte av Klima- og miljøverndepartementet for å sjå på korleis forsikringsselskapa sine skadedata kan nyttast av kommunane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.06.2014
 17. VF-forskar leiar sesjon på konferanse i Portland

  Otto Andersen ved Vestlandsforsking skal leie ein sesjon på ein konferanse i Portland (USA) i juli. På konferansen legg han òg fram funn frå boka si om utilsikta følgjer av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.06.2014
 18. Forholdet mellom system, prosess og substans i planlegging

  I siste nummer av tidsskriftet Plan viser forskar Eivind Brendehaug korleis endringar hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (forvaltningssystemet) bidrog til endringar i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark i 2009, som i sin tur skapte eit vern med eit nytt innhald (substans) med løyve til å opprette eit kulturlandskapssenter inne i verneområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.05.2014
 19. Berekraftig reiseliv i praksis: Fremjar eller hemmar for ei berekraftig utvikling?

  I ein artikkel publisert i det vitskaplege tidsskriftet Sustainability, drøftar professor Carlo Aall ved Vestlandsforsking spørsmålet om berekraftig reiseliv i praksis har fremja eller hemma ei berekraftig utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2014
 20. Miljøvenleg transportkøyring

  Tema i NRK Sogn og Fjordane sin forskingsserie 30. april var miljøvenleg transport. Utgangspunktet for innslaget var eit prosjekt som Vestlandsforsking i samarbeid med Lerum Transport har gjennomført dei siste åra.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.05.2014