viser 81-100 av 757 treff

 1. Til Hong Kong med forsking på kidsa som kodar

  Forskarane Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz ved Vestlandsforsking var nyleg i Hong Kong for å snakke om kvifor det er så viktig for ungar, og ikkje minst jenter, å lære programmering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.05.2015
 2. Nytt politikkomgrep i den internasjonale reiselivsdebatten

  Forskarane Carlo Aall, Ingrid Sælensminde og Eivind Brendehaug ved Vestlandsforsking i samarbeid med Rachel Dodds ved Ryerson University i Canada har publisert ein artikkel i det velrenomerte tidsskriftet "Journal of Sustainable Tourism" der dei introduserer omgrepet "policyintegrering" i den internasjonale debatten om berekraftig reiseliv.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.04.2015
 3. Lokal kunnskap om naturrisiko er viktig i planarbeidet til kommunane

  Det seier Halvor Dannevig i forsking.no i dag. Dette kjem fram av eit nyleg avslutta treårig prosjekt – «Arealplanlegging og beredskap for framtidas klima (Arealklim)».
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.04.2015
 4. Hva blir framtidas miljøpolitikk?

  Miljøseminar – Fosshaugane Campus - onsdag 15 april klokka 10.00-16.00
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.04.2015
 5. Ledig stilling som forskar på klima- og miljøområdet

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2015
 6. VF-forskar medlem av Big Data-komité i EU

  Forskingsrådet har nominert professor Rajendra Akerkar ved Vestlandsforsking til medlem av EU-komitéen "High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications". Komitéen er av typen European Cooperation in Science & Technology (COST). Rajendra Akerkar er ein av to norske forskarar i komitéen der 22 land er representert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.04.2015
 7. Europadag 16. april på Skei Hotell

  Vestlandsforsking deler sin erfaringar med EU-forsking på NHO sin Europadag 16. april. Ivar Petter Grøtte, mangeårig deltakar i EU-prosjekt, deltek i paneldebatt om "Moglegheiter for Sogn og Fjordane".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.04.2015
 8. Salmar frå kjøkenet - biff, bil, bustad og Boeing

  Dersom du var nøydd til å gjere hushaldninga di meir klimavenleg, kva tiltak ville du satse på? Dette er hovudspørsmålet i HOPE, eit nytt EU-prosjekt Vestlandsforsking er med i.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.04.2015
 9. Lønnar det seg å førebyggje mot klimaendringar?

  Vestlandsforsking presenterte førebelse resultat frå prosjektet "Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur" på eit seminar arrangert av prosjektet "Naturfare-infrastruktur-flom-skred" (NIFS) med deltakelse etatsledelsen fra i NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.04.2015
 10. Trude Brosvik ny styreleiar i Vestlandsforsking

  Fylkeskommunen har valt Trude Brosvik til ny styreleiar i Vestlandsforsking. Ho har vore styremedlem sidan 2010. Trude Brosvik etterfølgjer Knut M. Olsen, som går ut av styret etter 10 år som leiar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.04.2015
 11. Samhandlingsreforma har gitt heimetenestene ein meir krevjande kvardag

  Dei tilsette i dei kommunale heimetenestene har fått ein meir krevjande kvardag etter innføringa av Samhandlingsreforma, og behovet for kompetanseheving er stort. Dette kjem fram i ein studie frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.03.2015
 12. Overvasshandtering tema på nettverkssamling om klimatilpassing

  Kyrre Groven deltok på den andre samlinga til KS Kommunenettverk om klimatilpassing i Sandvika 16.-17. mars. Der heldt han eit foredrag med tittelen "Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status idag".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2015
 13. Resultat frå prosjektet «Energi- og miljøsparande tiltak Lerum Frakt» publisert

  Morten Simonsen og Hans Jakob Walnum har fått publisert artikkelen «Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks» i tidsskriftet «Transportation Research part D: Transport and environment». Tidsskriftet er rekna som eit såkalla nivå 2 tidsskrift, det vil seie at det er blant dei beste tidsskrifta internasjonalt innan miljø og transportområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.03.2015
 14. Ny artikkel: Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges, and Solutions

  Norsk gardsturisme har i løpet av dei siste tiåra utvikla seg til å tilby heilskapleg turistprodukt som består av kvalitetsprodukta overnatting, god mat og drikke, personleg nærvær og historieforteljingar frå vertskapet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.03.2015
 15. Funn frå prosjektet Second Generation Rural Tourism presentert på Røros

  Under Norsk Senter for Bygdeforskning sitt fagseminar på Røros Bergstadens hotell, Røros 27. februar 2015, vart funn frå forskingsprosjektet Second Generation Rural Tourism presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2015
 16. Ledig stilling som seniorforskar og forskar innan klima- og miljøområdet

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.03.2015
 17. To nye internasjonale forskingsprosjekt til Vestlandsforsking

  Førre veke vart dei første prosjekta i Interreg VB (EU sitt territorielle samarbeid) Nordlig Periferi og Arktis klare. Vestlandsforsking er deltakar i to av dei 13 prosjekta som vart godkjente.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 18. Forskarar om kunnskap, følelsar og klimapolitikk

  Forskingsleiar Carlo Aall ved Vestlandsforsking er ein av 14 norske forskarar som fortel om kva dei eigentleg føler når det gjeld den globale oppvarminga, og korleis dei opplever det når dei ser at klimakunnskapen gang på gang kjem til kort.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 19. Kronikk: Kva skjedde med Bitcoin?

  Forskar Svein Ølnes har skrive kronikk på Forsking.no om kva som har skjedd med Internett-pengane Bitcoin etter hysteriet for eit år sidan. Kronikken er ein årsrapport for Bitcoin i 2014, med eit særleg søkjelys på forskinga rundt fenomenet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.02.2015
 20. Styrking av kommunane sitt arbeid med klimatilpassing

  "Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet". Det var dommen frå offentlege styresmakter då sluttrapporten frå pilotprosjektet om bruk av forsikringsnæringa sine skadedata i kommunane blei presentert i januar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.02.2015