viser 81-100 av 748 treff

 1. Trude Brosvik ny styreleiar i Vestlandsforsking

  Fylkeskommunen har valt Trude Brosvik til ny styreleiar i Vestlandsforsking. Ho har vore styremedlem sidan 2010. Trude Brosvik etterfølgjer Knut M. Olsen, som går ut av styret etter 10 år som leiar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.04.2015
 2. Samhandlingsreforma har gitt heimetenestene ein meir krevjande kvardag

  Dei tilsette i dei kommunale heimetenestene har fått ein meir krevjande kvardag etter innføringa av Samhandlingsreforma, og behovet for kompetanseheving er stort. Dette kjem fram i ein studie frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.03.2015
 3. Overvasshandtering tema på nettverkssamling om klimatilpassing

  Kyrre Groven deltok på den andre samlinga til KS Kommunenettverk om klimatilpassing i Sandvika 16.-17. mars. Der heldt han eit foredrag med tittelen "Overvasshandtering i Norge: Historisk tilbakeblikk og status idag".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2015
 4. Resultat frå prosjektet «Energi- og miljøsparande tiltak Lerum Frakt» publisert

  Morten Simonsen og Hans Jakob Walnum har fått publisert artikkelen «Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks» i tidsskriftet «Transportation Research part D: Transport and environment». Tidsskriftet er rekna som eit såkalla nivå 2 tidsskrift, det vil seie at det er blant dei beste tidsskrifta internasjonalt innan miljø og transportområdet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.03.2015
 5. Ny artikkel: Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges, and Solutions

  Norsk gardsturisme har i løpet av dei siste tiåra utvikla seg til å tilby heilskapleg turistprodukt som består av kvalitetsprodukta overnatting, god mat og drikke, personleg nærvær og historieforteljingar frå vertskapet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.03.2015
 6. Funn frå prosjektet Second Generation Rural Tourism presentert på Røros

  Under Norsk Senter for Bygdeforskning sitt fagseminar på Røros Bergstadens hotell, Røros 27. februar 2015, vart funn frå forskingsprosjektet Second Generation Rural Tourism presentert.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2015
 7. Ledig stilling som seniorforskar og forskar innan klima- og miljøområdet

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.03.2015
 8. To nye internasjonale forskingsprosjekt til Vestlandsforsking

  Førre veke vart dei første prosjekta i Interreg VB (EU sitt territorielle samarbeid) Nordlig Periferi og Arktis klare. Vestlandsforsking er deltakar i to av dei 13 prosjekta som vart godkjente.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 9. Forskarar om kunnskap, følelsar og klimapolitikk

  Forskingsleiar Carlo Aall ved Vestlandsforsking er ein av 14 norske forskarar som fortel om kva dei eigentleg føler når det gjeld den globale oppvarminga, og korleis dei opplever det når dei ser at klimakunnskapen gang på gang kjem til kort.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.02.2015
 10. Kronikk: Kva skjedde med Bitcoin?

  Forskar Svein Ølnes har skrive kronikk på Forsking.no om kva som har skjedd med Internett-pengane Bitcoin etter hysteriet for eit år sidan. Kronikken er ein årsrapport for Bitcoin i 2014, med eit særleg søkjelys på forskinga rundt fenomenet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.02.2015
 11. Styrking av kommunane sitt arbeid med klimatilpassing

  "Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet". Det var dommen frå offentlege styresmakter då sluttrapporten frå pilotprosjektet om bruk av forsikringsnæringa sine skadedata i kommunane blei presentert i januar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.02.2015
 12. Marie Curie-stipend til Lin Prøitz

  Lin Prøitz som er knytt til Vestlandsforsking, har fått EU-stipend for å forska på korleis unge i dag oppfattar politiske hendingar og uttrykkjer det gjennom fotografi på sosiale medium.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.02.2015
 13. Vestlandsforsking 30 år

  I 2015 feirar Vestlandsforsking 30 år. Forskingsinstituttet blei stifta 13. mars 1985 av Sogn og Fjordane fylkeskommune, med god hjelp frå Kommunaldepartementet, bankar, bedrifter, kommunar og organisasjonar i fylket som gjekk inn med midlar til eit grunnfond.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.02.2015
 14. Blir miljøproblema i transportsektoren løyste eller flytta?

  Hans Jakob Walnum og Carlo Aall ved Vestlandsforsking har i samarbeid med Søren Løkke publisert artikkelen «Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?». Artikkelen drøftar svar på kvifor det er så krevjande å nå målet om berekraftig mobilitet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.02.2015
 15. Vestlandsforsking med god utteljing i EU-prosjekt

  Forskingsrådet har delt ut midlar til dei forskingsinstitutta som har lukkast med å få forskingsprosjekt i EU. Vestlandsforsking er eit av dei få institutta som blir tildelt midlar av det som blir kalla STIM-EU.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.01.2015
 16. Presentasjonar - avslutningsseminar - skadestatistikk

  Presentasjonar frå seminaret
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.01.2015
 17. Avslutningsseminar - Bruk av skadestatistikk i offentleg planlegging

  Prosjektet starta opp i 2013 og blir no avslutta med eit seminar i Oslo arrangert av Finans Norge, Vestlandsforsking og Geografisk Institutt ved NTNU.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.01.2015
 18. Alan Turing - "far" til den moderne datamaskina

  Filmen "The Imitation Game" har ført til fornya interesse for den britiske matematikaren og datamaskin-pioneren Alan Turing. Turing starta med å beskriva ei "universell maskin" som svar på ei utfordring gitt av den tyske matematikaren David Hilbert. Den universelle maskina var faktisk den første beskrivelsen av ei generell datamaskin. Seinare var Alan Turing involvert i å byggja ei datamaskin base...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.01.2015
 19. Satsing på IKT-utdanning i Sogn og Fjordane

  IT-Forum Sogn og Fjordane er særs nøgd etter at det måndag denne veka vart klart at samarbeidet i fylket får inntil 450.000 kroner i støtte frå Innovasjon Norge til kompetanse-utviklingsprosjekt for næringslivet. Dette betyr svært mykje for næringsmiljøet vårt, seier leiar i IT-forum Jan Heggheim.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2014
 20. Velferdsteknologi fylte konferansesalen på Skei hotell

  Onsdag 10. desember tok kommunane i fylket fatt på vegen mot ei pleie- og omsorgsteneste som støttar seg på smart, ny teknologi. Oppmøtet var over all forventning då IT-forum si arbeidsgruppe for velferdsteknologi møtte kommunane til eit første seminar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  12.12.2014