viser 81-100 av 631 treff

 1. Seminar - Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

  Seminarprogram og presentasjonar frå seminar arr. 13. mars 2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.04.2013
 2. Klimaseminar i Sogndal 25. april

  "Er det forskernes oppgave å formidle alvoret i klimautfordringene?" Torsdag 25. april 2013 arrangerer Vestlandsforsking i samarbeid med Cicero og Norsk bremuseum klimaseminar i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2013
 3. Kommunane manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak

  Den viktigaste årsaka til manglande klimatiltak i kommunane er ikkje at det står barrierer i vegen, men at dei manglar insentiv til å gjennomføre klimatiltak. Det kjem fram i ein rapport som Vestlandsforsking, Civitas AS og Vista Analyse har laga for Kommunesektoren sin organisasjon (KS).
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.04.2013
 4. Lokal og regional sårbarheit for klimapolitikk

  Korleis vil ein ambisiøs klimapolitikk slå ut lokalt på Vestlandet? Dette har vore tema i eit nyleg avslutta forprosjekt utført av Vestlandsforsking i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2013
 5. Deltaking for endring - artiklar i internasjonalt tidsskrift

  Forskarar ved Vestlandsforsking står bak to artiklar i eit temanummer om regional utvikling i det internasjonale tidsskriftet Systemic Practice of Action Research.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.03.2013
 6. Kan forsikringsdata hjelpe kommunane å førebyggje naturskade?

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.03.2013
 7. Forskarstilling i storslagen natur?

  Ynskjer du å kombinera ein interessant jobb i eit spennande miljø, storslagen natur og uendelege mulegheiter for friluftsliv både sommar og vinter? Då kan dette vere noko for deg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2013
 8. Frukostseminar i samband med Fjellsportfestivalen

  I samband med Fjellsporfestivalen i Sogndal vil forskarar frå Vestlandsforsking bidra med innlegg under frukostseminara.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.02.2013
 9. Bør FN kontrollera internett?

  Ved første augekast kan det sjå ut som ein god ide å gi FN mandat til å kontrollera Internett. Men det er ikkje berre ein dårleg ide, det er eit farleg forslag som fort kan enda opp med meir sensur på nettet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.01.2013
 10. Offentlege nettsider - ikkje for innvandrarar?

  Offentlege nettsider i Sogn og Fjordane er så godt som innvandrarfrie soner. Skal kommune-Noreg nå fram til innvandrarane med digital informasjon, trengst det nasjonal koordinering og meir brukarinvolvering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.01.2013
 11. Sogn og Fjordane langt framme i klimapolitikken

  I mars 2009 vart Fylkesdelplan for klima og miljø vedtatt i fylkestinget med eit overordna mål om at Sogn og Fjordane fylke skal gjere sitt for å nå dei nasjonale måla om å bli klimagassnøytral i 2030. Sogn og Fjordane var mellom dei første fylka i landet til å vedta ein fylkesdelplan på klimaområdet og å utvikle ein metode for systematisk å vurdere om klimamåla blir nådd. Nyleg la Vestlandsforsk...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.01.2013
 12. Fagseminar om fornybar energi i Sogn og Fjordane

  Fredag 18. januar blei det arrangert eit fagseminar i Sogndal om kva som skjer innan området fornybar energi i Sogn og Fjordane. Her kan de sjå nokre av innlegga på seminaret.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.01.2013
 13. Jordbruket og den doble klimasårbarheita

  Vil eit våtare, varmare, og villare klima gjere det lettare eller vanskelegare å produsere mat i regionen vår? Vil klimaendringar i andre land påverke matproduksjonen her heime? Korleis vil tiltak for å redusere klimagassutslepp verke inn på forholda for å drive jordbruk? Desse spørsmåla står sentralt i ein ny rapport frå Vestlandsforsking og Norsk senter for Bygdeforskning.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.01.2013
 14. Korleis oppnå berekraftige naturopplevingar i verdsklasse?

  Blir det meir eller mindre lokal verdiskaping av å satse meir på cruiseturisme i Sogn og Fjordane? Kva er verknaden på utslepp av klimagassar av å satse på meir kortreist turisme? Dette er eksempel på spørsmåla det er viktig å ta stilling til om ein skal følgje opp målet i Reiselivsplanen for Sogn og Fjordane om at berekraftig forvaltning skal vera eitt av fylket sine viktigaste konkurranseføremo...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.12.2012
 15. Klimatilpassing og sommarskiturisme

  Cenk Demiroglu, gjesteforskar ved Vestlandsforsking, gjennomfører ein studie av klimatilpassing innan skidestinasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2012
 16. Vestlandsforsking kjem godt ut i ny evaluering

  Best av dei regionale institutta på internasjonalt samarbeid. Mellom dei tre beste på vitskapleg publisering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.12.2012
 17. Studietur til Leipzig

  Gruppa som arbeider med semantiske teknologiar ved Vestlandsforsking var på studietur til universitetet i Leipzig i forrige veke. Universitetet i Leipzig er mellom dei leiande miljøa i Europa på fagområdet semantiske teknologiar og særleg lenka data (Linked Data).
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.12.2012
 18. Styringssystem for fylkeskommunal klimapolitikk

  Gjennom eit forskingsprosjekt finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune har Vestlandsforsking utvikle eit system for korleis norske fylkeskommunar kan følgje opp fylkeskommunale klimaplanar og vurdere om dei når sine mål og ambisjonar med tanke på reduksjon av klimagassutslepp knytt til både produksjon og forbruk regionalt.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.11.2012
 19. Mange uavklara ansvarsområde innan klimatilpassing

  Vestlandsforsking avdekkar at det framleis er mange uavklara ansvarsområde innan klimatilpassing.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.11.2012
 20. Mykje å lære av naturskadehendingar

  Dersom kommunane følgjer regelverket kan dei forhindre at mange av dei naturskadehendingane som har skjedd tidlegare skjer igjen. Samtidig er det fleire naturfarar som kan bli vanlegare med framtidige klimaendringar og som dagens regelverk og arealplanlegging ikkje fangar opp.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2012