viser 61-80 av 786 treff

 1. Vestlandsforsking med i Forskingsrådet sin idélab

  Forskingsrådet sin neste idélab skal bidra til det grøne skiftet ved å få fram dristige og berekraftige løysingar og konsept for byar anno 2040. Deborah Davies ved Vestlandsforsking er ein av 29 fagpersonar som er vald ut til å delta januar 2016.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.12.2015
 2. Vestlandsforsking med i ett av ti nordiske toppforskningsnettverk på klimatilpasning

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.02.2010
 3. Vestlandsforsking med god utteljing i EU-prosjekt

  Forskingsrådet har delt ut midlar til dei forskingsinstitutta som har lukkast med å få forskingsprosjekt i EU. Vestlandsforsking er eit av dei få institutta som blir tildelt midlar av det som blir kalla STIM-EU.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.01.2015
 4. Vestlandsforsking med bidrag på Scandinavian Conference on Health Informatics

  Tema for konferansen var IKT - ein sentral brikke i kvalitetsutvikling, prioritering og samhandling til pasienten sitt beste og vart arrangert i Arendal av samarbeidande miljø i Danmark, Sverige og Noreg. Konferansen sitt føremål er å stimulere til erfaringsutveksling, samarbeid og nettverksdanning innan utvikling, implementering, bruk og vurdering av informatikk i helsesektoren i Skandinavia.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.09.2009
 5. Vestlandsforsking med bidrag på Scandinavian Conference on Health Informatics

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.09.2009
 6. Vestlandsforsking langt framme i norsk klimaforsking

  Norges forskningsråd har lagt fram ei internasjonl evaluering av norsk klimaforsking der Norge kjem svært godt ut og der Vestlandsforsking er med i det gode selskap.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.06.2012
 7. Vestlandsforsking kjem godt ut i ny evaluering

  Best av dei regionale institutta på internasjonalt samarbeid. Mellom dei tre beste på vitskapleg publisering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.12.2012
 8. Vestlandsforsking i Schrödingers katt

  Schrödingers katt har fatta interesse for Vestlandsforsking sitt arbeid med bioinnblanding i diesel.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  30.11.2010
 9. Vestlandsforsking i ressursnettverk for e-forvaltning

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.05.2007
 10. Vestlandsforsking i forskingsfronten på klimasårbarheit

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.02.2007
 11. Vestlandsforsking i Forbrukerinspektørene

  Feriereiser og miljø er ein del av tematikken i NRK-programmet Forbrukeinspektørene (FBI) som blir sendt 30.03.2011.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.03.2011
 12. Vestlandsforsking har utredet utvikling i energibruken i norske husholdninger

  På oppdrag for Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har Vestlandsforsking analysert mulige årsaker til at energibruken i norske husholdninger har flatet ut og holdt seg omtrent stabil siden 1990. Lav vekst i boligareal per person, trolig som følge av økende andel av ikke-vestlige innvandrere og økte boligpriser, er den viktigste enkeltfaktoren bak denne utviklingen, men også økt energieffektivite...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.04.2012
 13. Vestlandsforsking har fått nytt telefonnummer - 906 33 600

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2008
 14. Vestlandsforsking har fått nytt styre

  Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har oppnemnt nytt styre for Vestlandsforsking for perioden 2011 - 2015.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.05.2011
 15. Vestlandsforsking har fått INTPART-midler fra Norsk Forskningsråd (NFR) og Norsk senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

  Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2016
 16. Vestlandsforsking gir 10 000,- til Wikipedia

  Vestlandsforsking ved IT-forskinga støttar arbeidet med Wikipedia med kr 10 000,- og oppfordrar andre forskingsorganisasjonar om å gjera det same.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2008
 17. Vestlandsforsking får oppdrag med ny strategi for Miside

  Vestlandsforsking får i oppdrag å utarbeida innspel til strategi for vidareutvikling av Miside og Norge.no i samarbeid med firmaet Bouvet. Det er direktoratet for forvaltning og IKT, DIFI, som er oppdragsgjevar. Arbeidet er ein del av eit større strategiarbeid for Miside og Norge.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.02.2008
 18. Vestlandsforsking får Nordic Centre of Excellence

  Vestlandsforsking har kvalifisert seg til 5 års forsking på kvinner i forsking og innovasjon. - Kvinner som er utdanna innan teknologi eller har yrke som blir stadig meir prega av teknologi, vil stå sentralt, seier prosjektleiar Hilde G. Corneliussen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.12.2016
 19. Vestlandsforsking feira 30 år

  Vestlandsforsking markerte sitt 30-årsjubileum med eit jubileumsseminar måndag 21. september. Både samarbeidspartnarar, beslutningstakarar, forskarar og andre med interesse for forsking, til saman over 60 personar, var samla i Sogndal. Målet med dagen var å markere 30 år, og å bli betre kjent med Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.10.2015
 20. Vestlandsforsking er miljøfyrtårn

  - og skal bidra til betre kunnskap om miljøvenleg transport
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.02.2011