viser 61-80 av 786 treff

 1. Forskar/seniorrådgjevar EU-forsking

  Søkjer du nye og utfordrande oppgåver og kan tenkja deg å jobba med oppdragsforsking i nært samarbeid med næringsliv og offentleg sektor, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Då kan dette vera noko for deg. Vi tilbyr eit tverrfagleg forskingsmiljø med gode mulegheiter for fagleg utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  18.02.2016
 2. Stjernelag skal forske på havforsuring i kystsona

  Vestlandsforsking har samla leiande forskarar frå fleire fag for å få fram ny kunnskap om korleis vi kan handtere havforsuring, klimaendringane sin mindre kjende «tvilling».
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  09.02.2016
 3. Kommunar i Sogn og Fjordane byrjar å få erfaring med velferdsteknologi

  Dei to siste åra har IT-forum Sogn og Fjordane si arbeidsgruppe for velferdsteknologi vore med som drahjelp for kommunane i fylket som jobbar med spørsmål knytt til velferdsteknologi. I desember 2014 deltok alle kommunane i fylket på den fyrste konferansen i regi av prosjektet "velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane", der det i fyrste rekkje var informasjon og kunnskap som sto på agendae...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  05.02.2016
 4. Gjesteforskar hyllar tilgangen til friluftsliv

  - For ein utruleg stad å bu, arbeide og leike seg i naturen, seier reiselivsforskar Peter Varley frå University of the Highlands and Islands i Skottland. Varley har vore i Sogndal som gjesteforskar i januar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  01.02.2016
 5. Bitcoin nyttig også i offentleg sektor?

  Kan den nye teknologien Bitcoin representerer vera nyttig også i offentleg sektor? Det er spørsmålet forskar Svein Ølnes stiller i kronikken som er publisert på forsking.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.01.2016
 6. Dialog mellom grunneigar og syklist var konfliktdempande

  I forprosjektet om fleirbruk på Kaupangerhalvøya gjennomførte Vestlandsforsking ein dialogprosess mellom dei ulike brukargruppene. Eigenevaluering av deltakarane tyder på at prosessen i seg sjølv var konfliktdempande og at deltakarane fekk betre innsikt og forståing i andre sine synspunkt og bruk av område.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.01.2016
 7. På utkikk etter jobb og nysgjerrig på kva Sogn og Fjordane har å by på?

  Sogn og Fjordane kjem til Trondheim torsdag 28. januar. Har du lyst til å sjå kva som rører seg i fylket? Kom og slå av ein prat med Vestlandsforsking! Vi søkjer to nyutdanna fagleg sterke traineear med masterutdanning innan fagområda velferdsteknologi og klima/miljø.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.01.2016
 8. Både jenter og gutar kan kode

  Kunnskap om korleis digital teknologi fungerer er sentralt i eit samfunn som vårt.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.01.2016
 9. Julehelsing frå Vestlandsforsking

  I 2015 har Vestlandsforsking feira 30 år. Vi har sett tilbake på aktive og produktive år i Sogn og Fjordane og gler oss over mange utfordrande og spanande forskingsoppgåver også i åra som kjem.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.12.2015
 10. Nytt RFF-prosjekt om fleirbruk av utmark

  Vestlandsforsking er prosjektleiar for eit nytt FoU-prosjekt, som skal bidra til å finne løysing på korleis bruken av utmark kan forvaltast til det beste for lokal verdiskaping, friluftsliv, allemannsretten, biologisk mangfald og grunneigarane sine interesser.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2015
 11. Ei klimavenleg turistnæring kostar ein hundrelapp per reise

  Den globale turistnæringa kan nå klimamåla sine, og det til ein rimeleg pris. Å gjere turismen utsleppsfri, kostar ikkje meir enn vel 100 kroner per reise. Det kjem fram i ein ny forskingsstudie publisert i Journal of Sustainable Tourism.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2015
 12. Naturskader - kostnadar ved førebygging vs. gjenoppbygging

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangerte erfaringssamling for beredskapsansvarlege hjå fylkesmennene i Tønsberg 8. desember. Carlo Aall frå Vestlandsforsking presenterte resultat frå prosjektet "Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.12.2015
 13. Hope - Prosjektmøte i Bergen, november 2015

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.12.2015
 14. Vestlandsforsking søkjer trainee

  Er du nyutdanna med masterutdanning? Har du maksimalt tre års arbeidserfaring? Har du vilje og pågangsmot? Då er Framtidsfylket Trainee noko for deg!
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.12.2015
 15. Vestlandsforsking med i Forskingsrådet sin idélab

  Forskingsrådet sin neste idélab skal bidra til det grøne skiftet ved å få fram dristige og berekraftige løysingar og konsept for byar anno 2040. Deborah Davies ved Vestlandsforsking er ein av 29 fagpersonar som er vald ut til å delta januar 2016.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.12.2015
 16. Vestlandsforsking med i nytt stort internasjonalt Horisont 2020 prosjekt om polarforsking

  Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking skal delta i eit femårig internasjonalt Horisont 2020 prosjekt (EU-PolarNet, 2015 – 2020). Prosjektet skal bidra til å koordinere polarforskinga i EU og å utvikle EU-kommisjonens polarforskingspolitikk.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2015
 17. Konferanse om digital kompetanse i alle fag

  IT-Forum oppvekst og utdanning er ein årleg konferanse for heving av digital kompetanse i oppvekst- og utdanningssektoren i fylket. Årets konferanse blir arrangert 1. og 2. desember og målet med samlinga er å dele erfaring og kompetanse mellom regionane i fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.11.2015
 18. IT-forum får støtte til næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane

  Regjeringa gjev IT-Forum Sogn og Fjordane 1,5 millionar kroner til å utvikle ei regionalt tilpassa IT-utdanning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. IT-forum Sogn og Fjordane er ein av ti regionale næringsmiljø som får støtte til kompetanseutvikling frå regjeringa. I alt var det 28 næringsmiljø med i konkurransen om midlane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2015
 19. Ny doktorgrad om klimatilpassing

  Klimaendringane blir stadig meir merkbare og vil krevje at vi tilpassar samfunnet vårt stadig meir. Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking, som disputerer for doktorgrad i Sogndal 20. november, forklarar vilkåra for at klimatilpassing blei eit forvaltnings- og politikkområde på lokalt og regionalt nivå i Noreg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.11.2015
 20. Vil gi bitcoin-skaparen Nobelprisen i økonomi

  I ein artikkel i nettavisa E24 meiner Bhagwan Chowdhry, økonomiprofessor ved UCLA i USA, at oppfinnaren av den digitale valutaen bitcoin må nominerast til prisen for revolusjonerande arbeid.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.11.2015