viser 61-80 av 675 treff

 1. Feltrapport fra det varmere nord

  Det er stadig færre nordmenn som lever av naturen, men de arbeidsplassene som fines er desto viktigare for opprettholdelse av bosetting og lokalsamfunn. Derfor har vi behov for å vite hva slags konsekvenser klimaendringer kan få for plante- og dyrelivet. I Nord-Norge er andelen arbeidsplasser i naturbaserte næringer større enn andre steder i landet, og det er her vi forventer de største klimaendr...
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.04.2014
 2. Klimaproblemet: Justering eller omstilling av samfunnet?

  Carlo Aall og Kristine Skarbø ved Vestlandsforsking bidreg med to av i alt 27 vitskaplege artiklar i ein artikkelsamling frå den første internasjonale vitskaplege konferansen som tek opp spørsmålet om det er tilstrekkeleg å justere samfunnet for å unngå klimaproblemet, eller om vi også må omstille samfunnet meir grunnleggjande; det som på engelsk vert kalla "societal transformation".
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.03.2014
 3. Resultatrapport frå prosjekt: Innovasjon i Sogn og Fjordane – vilkår og barrierar

  Korleis legge eit best muleg grunnlag for innovasjon i eit ruralt samfunn som Sogn og Fjordane? I forskingsprosjektet «Innovation in rural places» har Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane studert korleis det vert jobba med innovasjon i nettverk i Sogn og Fjordane der både offentleg forvaltning, næringslivet og forskings- og utviklingsinstitusjonar (FoU) deltek.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.03.2014
 4. Kunnskap og kartlegging av gamle eplesortar

  Vestlandsforsking har gjennomført eit pilotprosjekt der målsettinga har vore å legge grunnlaget for dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap om dyrking, bruk og minne knytt til eplesortar som har vore i bruk i fruktdistrikta i Sogn.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.03.2014
 5. Vestlandsforsking skal forska på føresetnader for klimaomstilling

  Vestlandsforsking er med på eit nytt stort forskingsprosjekt som skal sjå på føresetnadane for klimaomstilling i samfunnet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.03.2014
 6. Seminar om tverrfaglegheit - Presentasjonar

  Vestlandsforskning og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterte til eit campusseminar torsdag 6. mars om tverrfaglegheit i forsking og undervisning. Innlegga frå seminaret er no lagt ut på denne nettsida.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.03.2014
 7. Betalingsformidling 2014 og Bitcoin

  Forskar Svein Ølnes var invitert til Betalingsformidling 2014 i Trondheim 4. mars for å snakka om Bitcoin.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  07.03.2014
 8. Horisont 2020 - Nettoverføring

  Over 50 representantar frå næringsliv, forsking, utdanning og offentlege aktørar i Sogn og Fjordane deltok 3. mars på informasjonsmøte i Sogndal om EUs nye storsatsing på forsking og innovasjon, Horisont 2020. Sjå her for overføring via internett.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.03.2014
 9. Usikkert med snø i OL-anlegga i 2022

  VG skriv i ein artikkel 1. mars at OL i 2022 må ha ein plan klar for å hente/laga snø til OL-anlegga og viser m.a. til Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.03.2014
 10. Fornybar energi har utilsikta konsekvensar

  I ein artikkel publisert i Transportforum skriv forskar Otto Andersen om utilsikta konsekvensar av fornybar energi.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.02.2014
 11. Samarbeid gjev gevinst

  I ein artikkel i Bondebladet skriv forskarane Eivind Brendehaug frå VF og Torbjørn Haukås og Anna Milford frå NILF om at samarbeid mellom gardsbaserte foredlingsbedrifter har potensiale for betre økonomi, kompetanse og marknadsposisjon.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.02.2014
 12. Seminar om tverrfaglighet

  Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane inviterer til et campusseminar torsdag 6. mars om tverrfaglighet i forsking og undervisning. Formålet med seminaret er å få fram i hvilken grad, på hvilken måte og på hvilke områder økt kunnskap om tverrfaglighet kan bidra til å styrke forskning og undervisning ved de to institusjonene.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.02.2014
 13. Hvor snøsikker er vinter-OL i Oslo 2022?

  Tidligere gjesteforsker ved Vestlandsforsking, Cenk Demiroglu, nå ved Boğaziçi-universitetet i Istanbul har vurdert snøsikkerheten ved et eventuelt vinter OL i Oslo i 2022.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.02.2014
 14. Er Bitcoin framtidas betalingssystem?

  Bitcoin kan visa seg å bli ein alvorleg utfordrar til dei dominerande betalingssystema på nettet i dag. Det bør interessera både myndigheiter og finansinstitusjonar, skriv Svein Ølnes i ein kronikk på nettstaden forskning.no.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.01.2014
 15. Korleis gjere cruiseturismen meir berekraftig?

  På "Grøn Fjord 2020 konferansen" presenterte forskingsleiar Carlo Aall problemstillingar rundt utfordringar om korleis cruisenæringa kan bli meir berekraftig og bidra med høgare lokal verdiskaping
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.01.2014
 16. "The Third International Adventure Conference" i Sogndal i 2014

  Konferansen blir arrangert i Sogndal 22. - 26. november 2014. Konferansen rettar seg mot akademikarar, næringsaktørar og andre interesserte innan natur- og opplevingsbasert reiseliv og friluftsliv.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.01.2014
 17. Informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont 2020

  3. mars inviterer Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Enterprise Europe Network (EEN) og Forskningsrådet til informasjonsmøte om EU's nye rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 (Horizon 2020). Møtested er Høgskulebygget i Sogndal.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.01.2014
 18. Verdiskaping frå naturbaserte aktivitetar

  Saman med Bratt Moro AS har Vestlandsforsking utvikla ein metode for å vise den lokale verdiskapinga som skjer på grunnlag av bruk og tilgang på naturbaserte aktivitetar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  16.01.2014
 19. Klimaløysingane kan vere ein del av problemet

  I reklamen for energieffektiv etterisolering blir vi lova å spare nok penger i fyringsutgifter til å kunne reise ein ekstra gang til Syden kvart år.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013
 20. Vestlandsforsking bidreg til doktorgradsutdanning i Nederland

  I prosjektet "Sivil beredskap og klimasårbarheit" samarbeider Vestlandsforsking med Universitetet i Twente i Nederland. Som eit resultat av dette samarbeidet deltok forskingsleiar Carlo Aall frå Vestlandsforsking som førsteopponent på doktrogradsdisputasen til Maya van den Berg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.12.2013