viser 61-80 av 781 treff

 1. Dialog mellom grunneigar og syklist var konfliktdempande

  I forprosjektet om fleirbruk på Kaupangerhalvøya gjennomførte Vestlandsforsking ein dialogprosess mellom dei ulike brukargruppene. Eigenevaluering av deltakarane tyder på at prosessen i seg sjølv var konfliktdempande og at deltakarane fekk betre innsikt og forståing i andre sine synspunkt og bruk av område.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.01.2016
 2. På utkikk etter jobb og nysgjerrig på kva Sogn og Fjordane har å by på?

  Sogn og Fjordane kjem til Trondheim torsdag 28. januar. Har du lyst til å sjå kva som rører seg i fylket? Kom og slå av ein prat med Vestlandsforsking! Vi søkjer to nyutdanna fagleg sterke traineear med masterutdanning innan fagområda velferdsteknologi og klima/miljø.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.01.2016
 3. Både jenter og gutar kan kode

  Kunnskap om korleis digital teknologi fungerer er sentralt i eit samfunn som vårt.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.01.2016
 4. Julehelsing frå Vestlandsforsking

  I 2015 har Vestlandsforsking feira 30 år. Vi har sett tilbake på aktive og produktive år i Sogn og Fjordane og gler oss over mange utfordrande og spanande forskingsoppgåver også i åra som kjem.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  23.12.2015
 5. Nytt RFF-prosjekt om fleirbruk av utmark

  Vestlandsforsking er prosjektleiar for eit nytt FoU-prosjekt, som skal bidra til å finne løysing på korleis bruken av utmark kan forvaltast til det beste for lokal verdiskaping, friluftsliv, allemannsretten, biologisk mangfald og grunneigarane sine interesser.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2015
 6. Ei klimavenleg turistnæring kostar ein hundrelapp per reise

  Den globale turistnæringa kan nå klimamåla sine, og det til ein rimeleg pris. Å gjere turismen utsleppsfri, kostar ikkje meir enn vel 100 kroner per reise. Det kjem fram i ein ny forskingsstudie publisert i Journal of Sustainable Tourism.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2015
 7. Naturskader - kostnadar ved førebygging vs. gjenoppbygging

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangerte erfaringssamling for beredskapsansvarlege hjå fylkesmennene i Tønsberg 8. desember. Carlo Aall frå Vestlandsforsking presenterte resultat frå prosjektet "Naturskader - kostnader ved forebygging vs. gjenoppbygging av kommunalt eid infrastruktur"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.12.2015
 8. Hope - Prosjektmøte i Bergen, november 2015

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  03.12.2015
 9. Vestlandsforsking søkjer trainee

  Er du nyutdanna med masterutdanning? Har du maksimalt tre års arbeidserfaring? Har du vilje og pågangsmot? Då er Framtidsfylket Trainee noko for deg!
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.12.2015
 10. Vestlandsforsking med i Forskingsrådet sin idélab

  Forskingsrådet sin neste idélab skal bidra til det grøne skiftet ved å få fram dristige og berekraftige løysingar og konsept for byar anno 2040. Deborah Davies ved Vestlandsforsking er ein av 29 fagpersonar som er vald ut til å delta januar 2016.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.12.2015
 11. Vestlandsforsking med i nytt stort internasjonalt Horisont 2020 prosjekt om polarforsking

  Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking skal delta i eit femårig internasjonalt Horisont 2020 prosjekt (EU-PolarNet, 2015 – 2020). Prosjektet skal bidra til å koordinere polarforskinga i EU og å utvikle EU-kommisjonens polarforskingspolitikk.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.11.2015
 12. Konferanse om digital kompetanse i alle fag

  IT-Forum oppvekst og utdanning er ein årleg konferanse for heving av digital kompetanse i oppvekst- og utdanningssektoren i fylket. Årets konferanse blir arrangert 1. og 2. desember og målet med samlinga er å dele erfaring og kompetanse mellom regionane i fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  26.11.2015
 13. IT-forum får støtte til næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane

  Regjeringa gjev IT-Forum Sogn og Fjordane 1,5 millionar kroner til å utvikle ei regionalt tilpassa IT-utdanning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. IT-forum Sogn og Fjordane er ein av ti regionale næringsmiljø som får støtte til kompetanseutvikling frå regjeringa. I alt var det 28 næringsmiljø med i konkurransen om midlane.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  24.11.2015
 14. Ny doktorgrad om klimatilpassing

  Klimaendringane blir stadig meir merkbare og vil krevje at vi tilpassar samfunnet vårt stadig meir. Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking, som disputerer for doktorgrad i Sogndal 20. november, forklarar vilkåra for at klimatilpassing blei eit forvaltnings- og politikkområde på lokalt og regionalt nivå i Noreg.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.11.2015
 15. Vil gi bitcoin-skaparen Nobelprisen i økonomi

  I ein artikkel i nettavisa E24 meiner Bhagwan Chowdhry, økonomiprofessor ved UCLA i USA, at oppfinnaren av den digitale valutaen bitcoin må nominerast til prisen for revolusjonerande arbeid.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.11.2015
 16. Ny rapport - Energibruk og klimagassutslepp frå godstransport

  Vestlandsforsking har utarbeidd ein rapport som ser på utviklinga i energibruk og tilhøyrande klimagassutslepp frå godstransport på veg i Noreg i perioden 1993-2013.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  06.11.2015
 17. Gardsturisme er ikkje som anna turisme

  Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere opne døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser forskingsarbeidet til Agnes Brudvik Engeset som arbeider med sin doktorgradsavhandling på reiseliv ved Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  02.11.2015
 18. Rumenske myndigheiter i Sogn og Fjordane for å lære om giftige kjemiske stoff

  Denne veka er representantar frå rumenske myndigheiter i Sogn og Fjordane for å lære om giftige kjemiske stoff. Kunnskapen er viktig for å regulere bruken av kjemikaliar og redusere utslepp. Opplæringa er ein del av eit internasjonalt forskingsprosjekt, finansiert av EEA grants (EØS midlar), der Vestlandsforsking deltek saman med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  29.10.2015
 19. Vestlandsforsking feira 30 år

  Vestlandsforsking markerte sitt 30-årsjubileum med eit jubileumsseminar måndag 21. september. Både samarbeidspartnarar, beslutningstakarar, forskarar og andre med interesse for forsking, til saman over 60 personar, var samla i Sogndal. Målet med dagen var å markere 30 år, og å bli betre kjent med Vestlandsforsking.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.10.2015
 20. Innspelkonferanse - Cruisestrategi for Vestlandet

  Innspelkonferansen for ny cruisestrategi for Vestlandet vart gjennomført i Sogndal 29. september. Der presenterte Eivind Brendehaug resultat frå fleire forskingsprosjekt ved Vestlandsforsking. Tilhøyrarane var mest oppteknen av berekningar av energiforbruk og CO2 utslepp frå cruiseskipa.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.10.2015