viser 1-20 av 781 treff

Resultater
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. ...
 11. 40

Sorter etter Alfabetisk / Dato

 1. Sju råd for å lykkast med nyskaping i nettverk

  Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.04.2017
 2. Framtida for vinterturisme

  Vestlandsforsking følgjer opp suksessen under Fjellsportfestivalen med presentasjon av førebelse resultat frå eit prosjekt om klimasårbarheit og klimatilpassing i vinterturisme.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  04.04.2017
 3. Nytt forskingsprosjekt kartlegg lokale kjelder til proteinfôr

  Vestlandsforsking leiar eit nytt prosjekt der ein skal sjå om lokalt avfall kan nyttast som fiske- og dyrefôr.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  28.03.2017
 4. Tredje år på rad med velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane

  90 personar, frå til saman 18 kommunar i Sogn og Fjordane, pluss kommunar i nabofylket var samla til konferanse om velferdsteknologi i kommunal pleie- og omsorgsteneste i Stryn.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  25.03.2017
 5. IT-utdanning til Sogn og Fjordane

  Det har vore arbeidd i fleire år med å etablere ei IT-utdanning i Sogn og Fjordane etter at den førre vart lagt ned på 2000-talet. Dette arbeidet er eit stort steg nærare fullføring, når det no er klart for 10 IT-studieplassar til fylket.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.03.2017
 6. Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane

  Sluttkonferanse for fylkesprosjektet fase 3 vert arrangert 28. februar i Stryn. Målgruppa er leiarar og andre ressurspersonar innan helse og omsorg, IT/teknisk i kommunane, brukar- og interesseorganisasjonar.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  27.02.2017
 7. Korleis kan vintersportdestinasjonar førebu seg på klimaendringane?

  Vestlandsforsking har fått utarbeidd framskrivingar for naturlege snøforhold og vilkår for kunstsnøproduksjon ved dei fleste norske alpinanlegg for åra 2030, 2050 og 2080.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  21.02.2017
 8. Eit utmerka eksempel på forskingsinstitutt

  Vestlandsforsking kjem særs godt ut i ei evaluering av norske forskingsinstitutt. Det nordisk ekspertutvalet, som har utført evalueringa, gjev instituttet i Sogndal høg score.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  17.02.2017
 9. Samhandling for grønt skifte – klimaseminar

  Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet arrangerte klimaseminar fredag 17. februar i Trollsalen ved Sogndal vidaregåande skule. Tema: "Er klimaløysinga å fjerne eller fange CO2". Seminaret vart kringkasta på internett.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  11.02.2017
 10. Verktøykasse for utvikling av innovative nettverk

  Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking samarbeidde i prosjektet "Innovation in Rural Places - Conditions and Barriers". Prosjektet var eit VRI-prosjekt mellom 2011-2014 finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norges Forskningsråd.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  10.02.2017
 11. Karrieremesser 2017

  Framtidsfylket Sogn og Fjordane arrangerer også i år karrieremesser i Oslo, Bergen og Trondheim. Vestlandsforsking deltek på messene i Oslo og Bergen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  20.01.2017
 12. Studentar forska på klimakutt

  Tre studentar i fornybar energi har utført ein mini-variant av Vestlandsforsking sitt HOPE-prosjekt i Sogndal. Dei har stilt spørsmålet: Dersom du var nøydd til å gjere hushaldet ditt meir klimavennleg, kva tiltak ville du satsa på?
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.12.2016
 13. Kvalitetsvurdering av offentlege digitale tenester

  Forskar Svein Ølnes har saman med professor Arild Jansen ved universitetet i Oslo skrive artikkelen "The nature of public e-services and their quality dimensions" som no er publisert av det velrenommerte tidsskriftet "Government Information Quarterly"
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  19.12.2016
 14. Vestlandsforsking får Nordic Centre of Excellence

  Vestlandsforsking har kvalifisert seg til 5 års forsking på kvinner i forsking og innovasjon. - Kvinner som er utdanna innan teknologi eller har yrke som blir stadig meir prega av teknologi, vil stå sentralt, seier prosjektleiar Hilde G. Corneliussen.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  15.12.2016
 15. Biler og klimautslipp

  Intervju med Hans Jakob Walnum, Nrk Trøndelag
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  14.12.2016
 16. Vestlandsforsking har fått INTPART-midler fra Norsk Forskningsråd (NFR) og Norsk senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

  Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2016
 17. Bedriftsøkonomi trumfar berekraftomsyn i reiselivet

  Når målet om eit berekraftig reiseliv møter lokale reiselivssatsingar i praksis, blir kortsiktige bedriftsøkonomiske omsyn vektlagt meir enn økologiske perspektiv. Særleg omsynet til reduserte klimagassutslepp blir skadelidande. Det er som forventa i og med at statlege rammevilkår legg opp til ei slik prioritering.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  13.12.2016
 18. Nettbasert klima-, energi- og transportrettleiar

  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2016
 19. Er planting av gran på Vestlandet eit godt klimatiltak?

  I prosjektet "Virkninger av økt granplanting på karbonbalansen i skog på Vestlandet" skal forskarar frå Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i Oslo, Universitetet i København og Vestlandsforsking analysere den samla karbonlagringen av granplanting på Vestlandet.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  22.11.2016
 20. Ny doktorgrad: Kan biodrivstoff bidra til ei berekraftig utvikling?

  10. november disputerer Geoffrey Gilpin for doktorgraden med eit forskingsarbeid utført ved Vestlandsforsking. Han legg fram ny kunnskap om livsløpsanalysar av biodrivstoff og korleis slike drivstoff kan bidra til ei meir berekraftig utvikling.
  Type
  aktuelt
  - Publisert
  08.11.2016